پرس ضربه‌ای 80 تن

طراحی و ساخت ماشین سازی عامری

next

before
 

Capacity

80 Ton

ظرفیت

Speed

55 spm

سرعت

Stroke

0 ~ 120 mm

کورس

Table Size

750 mm x 500 mm

ابعاد میز

Ram Size

380 mm x 250 mm

ابعاد پیستون

Die Height (Max)

400 mm

قالب‌گیر

Gap Depth

260 mm

فاصله مرکز تا بدنه

Floor to Table

850 mm

ارتفاع میز تا زمین

Press Area

140 cm x 170 cm

 مساحت پرس

Press Height

260 cm

ارتفاع پرس

Motor Power

10x1400 hp

قدرت موتور

 

back