پرس 40 تن - های اسپید

طراحی و ساخت ماشین سازی عامری

next

before
 

پرس دروازه‌ای دوشاتون 40 تن - های‌اسپد

Capacity

40 Ton

ظرفیت

Speed

180 spm

سرعت

Stroke

0 ~ 40 mm

کورس

Table Size

700 mm x 500 mm

ابعاد میز

Ram Size

500mm x 400 mm

ابعاد پیستون

Die Height (Max)

300 mm

قالب‌گیر

Gap Depth

700mm

دهانه دروازه

Floor to Table

850 mm

ارتفاع میز تا زمین

Press Area

130 cm x 110 cm

 مساحت پرس

Press Height

235 cm

ارتفاع پرس

Motor Power

5.5x1400 hp

قدرت موتور

 

back