پرس فورج دروازه‌ای 250 تن

طراحی و ساخت ماشین سازی عامری

next

before
 

پرس فورج دروازه‌ای 250 تن

Capacity

250 Ton

ظرفیت

Speed

50 spm

سرعت

Stroke

180 mm

کورس

Table Size

700 mm x 900 mm

ابعاد میز

Ram Size

580 mm x 320mm

ابعاد پیستون

Die Height (Max)

350 mm

قالب‌گیر

Gap Depth

700 mm

دهانه دروازه

Floor to Table

850 mm

ارتفاع میز تا زمین

Press Area

160 cm x 170 cm

 مساحت پرس

Press Height

400cm

ارتفاع پرس

Motor Power

25x1400 hp

قدرت موتور

 
  Back Said  

back