پرس فورج دروازه‌ای 160 تن

طراحی و ساخت ماشین سازی عامری

next

before
 

پرس فورج دروازه‌ای 160 تن

Capacity

160 Ton

ظرفیت

Speed

65 spm

سرعت

Stroke

0 ~ 140 mm

کورس

Table Size

620 mm x 800 mm

ابعاد میز

Ram Size

480 mm x 300 mm

ابعاد پیستون

Die Height (Max)

340 mm

قالب‌گیر

Gap Depth

625 mm

دهانه دروازه

Floor to Table

950 mm

ارتفاع میز تا زمین

Press Area

150 cm x 160 cm

 مساحت پرس

Press Height

335 cm

ارتفاع پرس

Motor Power

15x1400 hp

قدرت موتور

 

Back