پرس ضربه‌ای 100 تن

طراحی و ساخت ماشین سازی عامری

Next

Before
 

Capacity

100 Ton

ظرفیت

Speed

50 spm

سرعت

Stroke

0 ~ 140 mm

کورس

Table Size

1000 mm x 680mm

ابعاد میز

Ram Size

450 mm x 350 mm

ابعاد پیستون

Die Height (Max)

450 mm

قالب‌گیر

Gap Depth

350 mm

فاصله مرکز تا بدنه

Floor to Table

890 mm

ارتفاع میز تا زمین

Press Area

200 cm x 140 cm

 مساحت پرس

Press Height

310 cm

ارتفاع پرس

Motor Power

15x1400 hp

قدرت موتور

 

Back